środa, 30 marca 2011

"Racz wysłuchać, o Boże, modlitwy mojej i nie odwracaj się od mojej prośby! Wejrzyj na mnie i wysłuchaj mnie, popatrz, jak się uskarżam i jęczę.

Niespokojne jest moje serce, żyję ciągle w śmiertelnym lęku.
Ogarnia mnie bojaźń i drżenie, mam nieustannie przed oczyma grozę.

Wtedy pomyślałem sobie: Gdybym tak miał skrzydła jak gołąb, poleciałbym daleko stąd i żył w pokoju. Odleciałbym daleko i na pustyni spędzałbym noce. Udałbym się na miejsce bezpieczne, wolne od niepogody i burzy.

Gdyby mi wróg złorzeczył, zdołałbym to znieść, gdyby godził we mnie człowiek, który mnie nienawidzi mógłbym się przed nim ukryć.
Ale tu chodzi o ciebie, człowieka z mojego otoczenia, o przyjaciela, któremu ufałem. Żyjemy w bliskiej przyjaźni, razem z innymi chodziliśmy do domu Bożego.

Ja zaś będę wołał do Boga i wiem, że Pan przyjdzie mi z pomocą.
Wieczorem, rano i w południe będę wzdychał do Niego jęcząc i wiem, że wysłucha moich narzekań. Uwolni mnie i umieści w bezpiecznym miejscu, i będzie chronił przeciw tym, co na mnie nastają, choćby ich, wrogów moich, była wielka liczba.

Ty zaś zdaj swoje troski na Pana, a będziesz podtrzymany, On nigdy nie pozwoli, by upadł sprawiedliwy.
Ja tylko w Bogu pokładam nadzieję. "


Psalm 55 (wybrane wersety)

poniedziałek, 28 marca 2011

Ludzie z balkonuW Dziejach Apostolskich poznajemy niezwykłą postać: Józefa, nazwanego przez apostołów Barnabą, co się wykłada Syn Pocieszenia.
Barnaba był człowiekiem z balkonu - tym, który zachęcał innych.
W jaki sposób my możemy być ludźmi z balkonu?

1) Zachęcamy ludzi dając.

"I tak, Józef, nazwany przez apostołów Barnabą, co się wykłada Syn Pocieszenia, lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów."
Dz. 4,36.37

2) Zachęcamy innych wierząc, że z Bożą pomocą ludzie się zmieniają.

"Wysłali więc do Antiochii Barnabę, który, gdy tam przybył i ujrzał łaskę Bożą, uradował się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem trwali przy Panu. Był to bowiem mąż dobry i pełen Ducha Świętego i wiary."
Dz. 11, 22-24

3) Gdy dostrzegamy nowe możliwości, wciągamy ludzi, którzy mogą z nich najbardziej skorzystać.

"A gdy oni odprawiali służbę Pańską i pościli, rzekł Duch Święty: Odłączcie mi Barnabę i Saula do tego dzieła, do którego ich powołałem."
Dz. 13,2

Zmiana hierarchii:

"Gdy zaś powstał zatarg i spór niemały między Pawłem i Barnabą a nimi, postanowiono, żeby Paweł i Barnaba oraz kilku innych spośród nich udało się w sprawie tego sporu do apostołów i starszych do Jerozolimy."
Dz. 15,2

4) Cieszymy się ich sukcesem

Barnaba i Paweł rozstali się, ale nadal wykonywali misję.

5) Zachęcamy innych, gdy jesteśmy przy nich, kiedy upadają.

"Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania."
II Tym. 4,11
Paweł rehabilituje Marka i sam go zachęca.

Potrzebujemy zachęcania i pocieszenia, potrzebujemy ludzi z balkonu, takich jak Barnaba, w przeciwnym razie pogrążymy się w grzechu, który stanie się dla nas atrakcyjny.

___________________________
powyższy tekst jest streszczeniem kazania Daniela Dudy "Bądź dla innych Barnabą", wygłoszonego podczas kongresu ASI w Warszawie 5 XI 2010r.

Mowa jest skarbem


Znaczenie mowy
O dar wymowy należy dbać, trzeba go kształcić. Żaden z otrzymanych darów nie jest większym błogosławieństwem niż ten. Głosem udowadniamy i przekonywujemy. Głosem oddajemy Bogu chwałę i opowiadamy o miłości Zbawiciela. Jakże ważne jest, aby wykształcić mowę tak, by czynić nią jak najwięcej dobra.

Potrzeba prawidłowej wymowy
Każdy kaznodzieja i każdy nauczyciel winien pamiętać, że przekazuje ludziom wiadomości na miarę wieczności. Głoszona przez nich prawda będzie „sądziła” wszystkich przy ostatecznym obrachunku. Niechże Słowo Boże będzie przekazywane tak, by docierało do rozumu i wzruszało serce. Należy mówić wolno, wyraźnie, uroczyście i z całą powagą, czego wymaga ważność poselstwa. Właściwe wykształcenie i umiejętne wykorzystanie daru mowy mają znaczenie we wszystkich dziedzinach działalności chrześcijańskiej, rozciągają się na życie rodzinne i stosunki towarzyskie. Mamy przyzwyczajać się do mówienia przyjemnym tonem, do pielęgnowania czystej wymowy, do używania delikatnych i miłych słów. Dobre, uprzejme słowa są jak ożywcza rosa. Pismo Święte tak mówi o Jezusie: „rozlany jest wdzięk na wargach twoich” (Psalm 45,3). Jezus „umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem” (Iz. 50,4). Pan nakazuje nam: „Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma” (Kol. 4,6), aby każde słowo, które wypowiadamy, „przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają” (Efez. 4,29).

O złym używaniu słów
Próbując skłonić innych do porzucenia niewłaściwych przyzwyczajeń, powinniśmy być bardzo ostrożni w doborze słów, bowiem staną się one wonnością życia ku życiu lub wonnością śmierci ku śmierci. Wielu, gdy radzi lub upomina, używa ostrych, szorstkich i przykrych słów, nie będących w stanie zmienić nikogo. Nie przemyślane wyrażenia drażnią i często w napominanych rodzą krnąbrność. Wszyscy chętni, by zastawić się za prawdę, muszą najpierw otrzymać namaszczenie olejem miłości Bożej. Słowa nagany powinny być zawsze wypowiadane w miłości, wtedy mogą przynieść poprawę, a nie rozgoryczenie. Chrystus udzieli przez swego Ducha potrzebne ku temu siły. To jest Jego dzieło.

Czysta mowa
Żadne słowo nie powinno być próżne. Nie wyjdzie z ust naśladowcy Chrystusa błazeńska mowa, ani frywolne słowo, żadne drażniące, gniewliwe gderanie czy dwuznacznik. Apostoł Paweł mówi pod natchnieniem Ducha Świętego: „Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych” (Efez. 4,29). Brzydka mowa to nie tylko niestosowne słowa, ale każdy wyraz wypowiadany przeciwko świętym zasadom i czystej, nie splamionej religii. Taki wyraz zawiera nieczyste napomknięcia i ukryte, zmierzające ku złemu, wzmianki. Jeżeli natychmiast nie przeciwstawimy się takim wyrazom, poprowadzą one do grzechu.
[44]Na każdej rodzinie, na każdym chrześcijaninie spoczywa obowiązek niedawania dostępu słowom prostackim i sprośnym. Jeżeli jesteśmy w towarzystwie prowadzącym błazeńskie rozmowy, naszym obowiązkiem jest, jeśli
to możliwe, zmienić temat. Powinniśmy spokojnie wtrącić kilka słów i skierować rozmowę na inne tory.

Odnoszenie się do siebie w rodzinie
Zadaniem rodziców jest uczyć dzieci właściwej wymowy, a najlepsza szkoła - to rodzina. Od najwcześniejszej młodości dzieci powinny uczyć się uprzejmego, pełnego miłości i szacunku zwracania się do rodziców - i nawzajem do siebie. Powinno się je nauczać, że z ich ust mogą pochodzić tylko słowa czyste, uprzejme i szczere. Rodzice również powinni się uczyć w szkole Chrystusa, a będą mogli służyć słowem i przykładem. Wtedy mowa ich będzie szczera i nienaganna (Tyt. 2,8). Jest to jeden z pierwszych i odpowiedzialnych obowiązków.

Przykład Jezusa
Powinniśmy ludziom, nie znającym jeszcze Jezusa, mówić o Nim. Powinniśmy działać tak, jak działał Chrystus. Gdziekolwiek by nie był, w synagodze, na wiejskiej drodze, w łodzi odepchniętej nieznacznie od brzegu, na uczcie u faryzeusza, przy stole celnika - wszędzie mówił o sprawach lepszego życia. Dzieła przyrody, wydarzenia codziennego życia wiązał ze słowami prawdy. Serca słuchaczy lgnęły do Niego; leczył chorych, strapionych pocieszał, a dzieci brał w ramiona. Kiedy otwierał usta, każde Jego słowo było wonnością życia ku życiu. Tak ma być i z nami. Gdziekolwiek się znajdziemy, powinniśmy czekać na okazję mówienia innym o Zbawicielu. Jeżeli pójdziemy za przykładem, jaki nam w czynieniu dobra pozostawił Jezus, otworzą się i dla nas serca, tak jak otwierały się dla Niego. Nie szorstko, gwałtownie i odpychająco, lecz z miłości zrodzonym taktem możemy opowiadać o wybranym „wśród dziesięciu tysięcy”, o „miłym” (Pieśni 5,10.16). Dla tego najwspanialszego dzieła mamy wykorzystać powierzony nam dar wymowy. Dany jest nam po to, byśmy mówili o Chrystusie, jako o przebaczającym grzechy Zbawicielu.

______________________________________
tekst pochodzi z książki E. White "Przypowieści Chrystusa" z rozdziału "Talenty"

wtorek, 8 marca 2011

Serce kobiety


"Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę." (Rdz 1,27).

Historia Ewy zawiera bogactwo skarbów do odkrycia. Istota i zamysł kobiety ujawniają się tutaj, w historii jej stworzenia. A te głębokie, odwieczne, mistyczne wątki są zapisane nie tylko w historii pojawienia się Ewy, ale także w duszy każdej kobiety. Kobieta jest ukoronowaniem stworzenia - najbardziej kunsztowną, olśniewającą istotą na ziemi. Ma do odegrania kluczową rolę, własne przeznaczenie.
Czego możemy się od niej nauczyć? Bóg chciał coś o sobie wyjawić, więc dał nam Ewę. Gdy przebywasz z kobietą, zadaj sobie pytanie, co ona mówi mi o Bogu? To da ci dużo do myślenia.
Po pierwsze, odkryjesz, że Bóg ma związek z sednem jej istoty, że ma serce poszukujące miłości. Po drugie, że marzy o dzieleniu z nami przygód - przygód, których bez Niego nie możesz zrealizować. I na koniec, że Bóg ma piękno do odkrycia. Piękno, które jest urzekające i niosące potężną moc zbawczą.

Pomyśl o tym: Bóg stworzył cię jako kobietę. Obojętne, co znaczy nosić obraz Boga, ty czynisz to jako kobieta. Rodzaj żeński. To definiuje sposób, w jaki nosisz Jego obraz. Twoje serce zostało stworzone i wyposażone w największą z możliwych godności - jako odbicie serca Boga. Jesteś kobietą do samej duszy, do samego jądra swojego istnienia.
Marzenia, które Bóg wpisał głęboko w twoje serce, mówią ci coś ważnego o tym, co znaczy być kobietą i prowadzić takie życie, jakie Bóg dla ciebie zamierzył. Teraz wiemy - wiele z tych pragnień było nierozpoznane albo atakowane, lub tak długo niedostrzegane, że w końcu większość kobiet prowadzi podwójne życie. Zewnętrznie jesteśmy zapracowane, sprawne, profesjonalne, zrównoważone. Dajemy sobie radę. Wewnętrznie kobiety zatracają się w świecie fantazji lub w tanich powieściach, albo oddają się jedzeniu czy innym uzależnieniom, byle znieczulić ból swoich serc. Ale twoje serce ciągle tam jest, woła, by je wypuścić na wolność, by odnaleźć życie, o jakim mówią twoje pragnienia. W twoim sercu kryje się blask, którego nasz świat rozpaczliwie potrzebuje.

"Należysz do dzikich kwiatów
Należysz do łodzi na morzu
Należysz do miłości
Skłaniającej głowę na twym ramieniu
Należysz do miejsca, gdzie czujesz się wolna."

Tom Petty

Wszystkiego najpiękniejszego z okazji Dnia Kobiet :) bądź taką, do jakiej Bóg cię powołuje: piękną, wrażliwą, odważną, pożądaną. Świat potrzebuje takiej kobiety, jak Ty :)

_____________________________________
Tekst pochodzi z książki Johna&Stasi Eldredge "Urzekająca"

czwartek, 3 marca 2011

Urzekająca


Dlaczego po cichu marzysz o przeżyciu czegoś wzniosłego, przygody romansu? Z dala od codziennej rutyny i pracy od rana do wieczora. Pracy, za którą nie jesteś doceniana i nikt Ci nie dziękuje. Przecież Bóg nie powołał kobiety do tego, aby była zmęczona, ale powołał je do miłości. Niezależnie od ich wyglądu, opinii o sobie czy charakteru.

W książce „Urzekająca” autorka na podstawie własnych przeżyć opisuje, jak wygląda romans z Bogiem i kobiece przeżywanie Jego miłości. Opisuje co znaczy poczuć Bożą miłość i w jaki sposób Jego miłość odmienia kobiece serce. Ale to, o czym jeszcze dowiesz się z książki, jest jeszcze bardziej interesujące.

* Jakie śmiertelne rany nieświadomie zadają swoim córkom ojcowie i matki? Jak sobie z nimi poradzić?
* Kim jest kobieta, która zastrasza swoją nadopiekuńczością innych?
* Dlaczego niektóre kobiety chowają się za brzydkim i niedbałym wyglądem?
* Jaką obawą jest spowodowany perfekcjonizm kobiet?
* Dlaczego większość kobiet woli ukrywać swoją własną naturę?
* Dlaczego tak wiele kobiet ucieka w romans z serialami albo pracą zamiast romansować z Bogiem?
* Co powoduje, że wiele kobiet musi starać się bardziej?
* Z kim powinna nieustannie romansować kobieta?
* Czy kobieta może liczyć na siłę innych mężczyzn niż jej mąż?
* Jaka jest odpowiedź na jedno najważniejsze pytanie, które zadaje sobie każda kobieta?

Książka pełna jest autentycznych historii z życia różnych kobiet. Stasi Eldredge przytacza wiele własnych (często bardzo trudnych przeżyć) związanych z okresem dojrzewania, jak i bycia matką trójki dzieci. Dokładnie opisuje jakie rany nieświadomie zadali jej rodzice i jak je wyleczono. Oczywiście nie dokonałoby się to bez tego…
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...